Google+
 
 Legende

Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE N Barnold 70 d 15.12.17 69 425 4+5 12.03.18 621 and. Behandl.
 
DE N Frieder 70 ch 12.12.12 65 6.5 4+3 30.01.13 6.5 DaVinci 31.03.13 0.0 and. Behandl. 31.12.13 0.0 and. Behandl.
 
DE N Dokikik 74 d 21.03.18 75 8.0 4+3
 
DE N Manni52 66 d 05.10.17 65 5.7 +
 
DE N Dan_1962 55 L 29.11.17 55 10.6 4+3 cT2c 21.02.18 13.0 Offene OP
 
DE U rotx 63 d 03.05.17 63 0.3 3+3 03.05.17 0.3 Offene OP 08.08.17 0.3 IMRT
 
DE U Tritus59 59 ch 08.03.18 59 16.8 3+4 T1c
 
DE U Pluto 66 d 07.04.17 65 28.8 5+4 T2b 11.04.17 28.8 HB 1-fach 17.08.17 8.0 Offene OP 30.11.17 6.9 IMRT
 
DE U prost_malo 68 d 01.06.10 61 4.1 3+4 12.11.15 9.3 Active Surv.
 
DE U pepe1961 56 d 22.08.17 56 11.2 4+4 cT2a 13.05.13 5.1 and. Behandl. 10.04.15 7.5 and. Behandl. 11.08.17 11.2 and. Behandl.
 
DE Locke 61 b 20.02.18 62 2.3 4+3 T2c
 
DE Ontario 65 d 14.08.06 54 10.3 + 18.09.06 10.3 Offene OP
 
DE Martin9559 59 d 28.07.17 58 14.0 4+5 cT3b 19.01.18 16.3 Protonen
 
DE U SeppS58 59 d 30.06.09 51 4.7 4+3 pT3a 12.10.06 3.2 and. Behandl. 30.10.09 4.7 Offene OP 26.11.12 0.1 IMRT
 
DE U Frank.S 59 d 15.11.00 41 6.4 3+4 12.01.01 6.4 Homöopathie 20.06.01 6.1 DHB n. L. 12.04.18 2.2 Offene OP
 
DE Fred63 54 d 29.01.18 55 6.4 + 06.02.18 6.4 and. Behandl.
 
DE nortonc 55 d 24.01.18 56 4.6 3+3 T1c
 
DE U Tom1965 52 d 04.07.17 52 5.1 3+3 22.11.17 7.6 Protonen
 
DE BER_13 53 d 01.09.13 48 2.0 3+3
 
DE U cumulus 69 d 18.05.17 68 78.8 5+5 4 20.06.17 37.0 HB 1-fach 19.09.17 10.8 Chemotherapie